OBAVJEŠTENJE o sazivanju godišnje Skupštine "BIMAL" dioničko društvo za proizvodnju ulja

Utorak, 21 Novembar 2017 00:00
Ispis PDF

Brčko, 21. novembar 2017. – OBAVJEŠTENJE o sazivanju godišnje Skupštine "BIMAL" dioničko društvo za proizvodnju ulja

 

I Godišnja Skupština dioničara "BIMAL" dioničko društvo za proizvodnju ulja ul. Bijeljinska br. 9, Brčko distrikt BiH saziva se za dan 22. decembra 2017. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama „BIMAL“ d.d. u Brčkom, ul. Bijeljinska br. 9.

 

Za godišnju Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći DNEVNI RED:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara i Odbora za glasanje od 3 člana.

2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa zasjedanja godišnje Skupštine dioničara održane dana 26.12.2016. godine.

3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za period od 01.01. do 31.12.2016. godine koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora.

4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u 2016. godini.

5. Donošenje Odluke o isplati dividendi iz akumulirane/zadržane dobiti društva.

6. Usvajanje izvještaja o bitnim događajima.

 

II Za Godišnju Skupštinu Društva su utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:

1. Predlaže se da skupština usvoji prijedlog za izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara  i 3 člana Odbora za glasanje, a u skladu sa članom 33. Statuta „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH.

2. Predlaže se da skupština usvoji zapisnik sa zasjedanja godišnje Skupštine dioničara „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH, održane dana  26.12.2016. godine.

3. Predlaže se da skupština usvoji Godišnji izvještaj o poslovanju „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH, za period 01.01. - 31.12.2016. godine, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora.

4. Predlaže se da skupština donese odluku o raspodjeli dobiti „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH, na osnovu prijedloga uprave, te dostavljenog mišljenja i prijedloga nadzornog odbora Društva.

5. Predlaže se da skupština donese odluku o o isplati dividendi iz akumulirane/zadržane dobiti društva „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH, na osnovu prijedloga uprave, te dostavljenog mišljenja i prijedloga nadzornog odbora Društva.

6. Predlaže se da skupština usvoji izvještaj o bitnim događajima u kome uprava Društva informiše skupštinu dioničara o bitnim i značajnim događajima za poslovanje emitenta »BIMAL« d.d. Brčko distrikt BiH u prethodnom periodu.

 

III Podnošenje prijedloga za izmjene Dnevnog reda i/ili prijedloga odluka

Pravo učešća na skupštini imaju registrovani dioničari, koji se nalaze na listi dioničara „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH 30 dana prije zakazanog dana zasjedanja skupštine.

Dioničari mogu ostvarivati svoja glasačka prava u skladu sa nominalnim iznosom dionica lično ili putem punomoćnika.

 

Dioničar ili grupa dioničara ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda, najkasnije deset dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uz obrazloženje u prilogu takvog prijedloga i uz izjavu kojom se potvrđuje da će taj dioničar iznijeti prijedlog na skupštini.

Prijedlozi se dostavljaju neposredno, preporučenom poštom na adresu Društva: Brčko, Bijeljinska 9, ili putem email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

IV Kvorum, ovlašteni učesnici, uslovi učešća, registracija za učešće i način glasanja na godišnjoj skupštini dioničara

1. Kvorum potreban za održavanje skupštine se utvrđuje u skladu sa zakonom.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati  u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.

3. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je podnijeti Odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće u radu skupštine, zajedno sa kopijom isprave za ličnu identifikaciju, najkasnije tri dana, prije gore navedenog datuma održavanja skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH, ul. Bijeljinska broj 9.

4. Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika, i dostavlja se u Društvo  neposredno predajom ili putem preporučene pošte, a najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu skupštine.

5. Podnosiocu prijave ovlaštena osoba u ime odbora za glasanje će izdati potvrdu o registraciji za učešće u radu skupštine.

6. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada skupštine, u prostoriji određenoj za održavanje skupštine, predati potvrdu o registraciji, uz obavezno predočenje isprave za ličnu indentifikaciju.

7. Glasanje na skupštini se vrši  putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

8. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću opcije „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“, koje se nalaze uz prijedlog odluke.

 

V Uvid u isprave i materijale za skupštinu društva

Počev od prvog narednog dana nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, dioničar, odnosno punomoćnik, ima pravo izvršiti uvid u:

1. Listu dioničara Društva.

2. Statut Društva sa svim izmjenama i dopunama.

3. Prijedloge odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka, uvrštene u dnevni red skupštine.

 

Za omogućavanje uvida u predmetne materijale odgovoran je sekretar Društva, koji nije ovlašten i odgovoran za obrazloženje niti tumačenje isprava i materijala za skupštinu.

 

Generalni direktor

Ilija Studen s.r.